Activități LMPI

LMPI este centrat în jurul a zece pachete de lucru care definesc în detaliu acțiunile care trebuie întreprinse precum şi termenii care trebuie respectați de către partenerii şi managementul proiectului pentru finalizarea acestuia. Obiectivele şi setul de activități specifice fiecărui pachet de lucru sunt orientate spre rezultate clar definite.

A1Constituirea structurii de management. Obiectivul este de a asigura calitatea implementării proiectului la toate nivelele, prin crearea unei structuri clare pentru implementarea proiectului, cu responsabilități bine definite între parteneri, stabilirea unor relații de parteneriat între aceștia și prin punerea de acord în vederea stabilirii etapelor critice în cadrul consorțiului.

A2Definitivarea a 3 planuri strategice regionale, elaborarea metodologiei de analiză a necesităților de instruire și realizarea analizei. Obiectivul este de a găsi cea mai bună formulă a instruirii în managementul și gestiunea securității informaționale a rețelelor pentru fiecare din cele 3 regiuni. Aceasta presupune mai întâi de toate identificarea competențelor generice și specifice necesare în domeniu, iar în baza acestora dezvoltarea conținuturilor curriculare.

A3Dezvoltarea planurilor de învățământ, conținuturilor curriculare și resurselor de predare pentru programele de studii la nivel Licență și Masterat. Obiectivul de bază al activității este de a asigura că programele corespund cerințelor procesului Bologna, precum și adaptate la necesitățile identificate anterior, cu respectarea legislației și standardelor naționale; suport universităților partenere în implementarea activităților planului de acțiuni; instruirea cadrelor didactice în noile obiecte ce vor duce la formarea competențelor definite; asigurarea universităților – leader cu centru de resurse corespunzător, anticiparea digitalizări produselor ce vor fi elaborate în pachetul 5.

A4Formarea a minimum 270 studenți în toate cele trei regiuni a proiectului; sustenabilitatea noii oferte educaționale. Obiectivul este de a înmatricula cel puțin 270 studenți în fiecare țară. Proiectul are ca scop, de a înmatricula în mediu 180 studenți la primul an de Licență și în jur de 90 studenți la Master. Activitatea este focusată pe testarea programului de studiu, iar în caz de necesitate conținutul va fi modificat și adaptat.

A5Programele academice elaborate sunt accesibile online. Obiectivul este de a asigura accesarea online și într-o formă disponibilă toate programele de studii și resursele educaționale elaborate în cadrul cestorlalte pachete, de a instrui și oferi support profesorilor ce vor dezvolta și implementa programele utilizând noi tehnologii; de a oferi studenților accesul online la spațiul digital de instruire, unde va fi plasat conținutul didactic, instrumente interactive și asistența tutorial pentru a reuși.

A6 – Optimizarea angajabilității și a spiritului antreprenorial a studenților. Obiectivul acestei activități este asigurarea unui nivel înalt de ocupare a forței de muncă pentru studenți (80% la sfârșitul formării și 95% un an mai târziu). Pentru a face acest lucru, trebuie să asigurăm: o formare care este adaptată nevoilor reale ale întreprinderilor; acompanierea fiecărui student în procesul de căutare a unui loc de muncă; dezvoltarea spiritului antreprenorial la studenți și încurajarea acestora de a dezvolta afaceri inovatoare.

A7 – Dezvoltarea unui dispozitiv modular de învățare pe tot parcursul vieții privind administrarea și securitatea sistemelor și rețelelor informatice. Această activitate își propune să asigure dezvoltarea profesională a angajaților companiilor IT care trebuie să dobândească noi abilități și să fie la curent cu ultimele evoluții din domeniul securității informatice. Acest dispozitiv va oferi parcursuri personalizate în carieră profesioniștilor și, ținând cont de disponibilitatea și constrângerile personale, va fi disponibil în format de învățare tradițional și la distanță.

A8 – Proiectarea și implementarea unui plan de acțiune pentru diseminarea și sustanibilitatea rezultatelor. Obiectivul acestei activități este de elabora un plan de diseminare a informațiilor despre activitățile și realizările proiectului tuturor părților interesate; atragerea permanentă a ministerelor în activitățile proiectului și în validarea rezultatelor; proiectarea diseminării media atractive; utilizarea rețelele tuturor partenerilor și distribuirea informații prin departamentele lor; să asigure accesul liber și gratuit la rezultatele proiectului; mobilizarea sponsorilor corporativi în finanțarea noilor oferte de formare; extinderea experienței formatorilor implicați; implicarea companiilor în proiect.

A9 – Controlul și monitorizarea calității. Obiectivul acestei activități, transversal tuturor celorlalte, este de a permite o evaluare calitativă și cantitativă, permanentă și progresivă a fiecărui rezultat și activități. Aceasta va implica proceduri independente și externe proiectului, pentru un control fiabil al calității; analizarea indicatorilor generali, precum și a indicatorilor specifici ai proiectului; inclusiv a standardelor de acreditare.

A10 – Managementul și gestionarea proiectelor. Obiectivul acestei activități este de a stabili proceduri, de a stabili organisme de control operațional și de a numi persoana / instituția responsabilă pentru fiecare activitate. De asemenea, va implica: asigurarea unei gestionări optime a fondurilor de către toți partenerii, conformitate strictă cu regulile de gestionare a proiectelor; asigurarea conformității practicilor de gestionare a partenerilor în conformitate cu cerințele EACEA, inclusiv prin instruirea contabililor instituțiilor partenere; să evite cheltuielile neeligibile pentru parteneri; orientate spre raportul optim cost / performanță / perioadă.

Livrabile LMPI

Pachetul de lucru A1:

1.1 Stabilirea structurii organizaționale și distribuirea sarcinilor

1.2 Analiza resurselor și metodologiilor disponibile în toate cele trei regiuni

1.3 Identificarea inovatorii cheie regionali și a tutorilor europeni

1.4 Coordonarea între parteneri la nivel inter-regional și regional

Pachetul de lucru A2:

2.1 Ghid metodologic și vizite de studiu

2.2 Dezvoltarea planurilor regionale strategice pentru implementarea proiectului în cele trei regiuni

2.3 Identificarea a două job profile pentru fiecare regiune

2.4 Clasificarea necesităților de instruire în fiecare regiune

Pachetul de lucru A3:

3.1 24 de profesori instruiți în UE

3.2 Setarea a 3 centre de excelență/platforme tehnologice pentru dezvoltarea și protejarea rețelelor și tehnologiilor informaționale în întreprinderi

3.3 În fiecare regiune, depunerea a două dosare pentru acreditarea programelor de Licență și Master la organismele de resort.

Pachetul de lucru A4:

4.1 Instruirea până la 270 studenți în fiecare regiune

4.2 Elaborarea planurilor de acțiuni pentru a asigura sustenabilitatea și implementarea

4.3 Efectuarea activităților de instruire în întreprinderi

4.4 Acorduri de dublă diplomă între parteneri și Universitățile din UE.

Pachetul de lucru A5:

5.1 Fiecare universitate are un cyberspațiu didactic, prin intermediul căruia noile activități și cursuri vor fi implementate

5.2 Selectarea procesului de instruire

5.3 Instruirea a 20 profesori în instruirea la distanță în Moldova, Kazakhstan, Vietnam

5.4 Platformele tehnologice sunt operaționale

Pachetul de lucru A6:

6.1 Instruirea a 75 profesori în vederea orientării profesionale și consultării în selectarea postului de muncă

6.2 Dezvoltarea a unui modul de 40 ore de instruire în antreprenoriat/angajare

Pachetul de lucru A7:

7.1 Dezvoltarea a minimum 10 module de instruire continuă. Catalog a resurselor pedagogice

7.2 Dezvoltarea conținuturilor pentru fiecare modul în versiune digitală

7.3 50 de profesioniști din domeniu sunt instruiți în cadrul a cel puțin unui modul de instruire

Pachetul de lucru A8:

8.1 Diseminare și promovarea rezultatelor.

8.2 Suport financiar în vederea asigurării sustenabilității

Pachetul de lucru A9:

9.1 Controlul calității

Pachetul de lucru A10:

10.1 Constituirea și ședințe periodice ale organelor de conducere

10.2 Acordul bilaterale cu toți partenerii

10.3 Șase persoane (2 per regiune) sunt instruite în gestiunea administrativă a proiectelor Erasmus+

10.4 Coordonarea în regiuni și coordonarea între universitățile europene

Realizări LMPI

 • Şedință a Grupului de lucru al Proiectului Erasmus+ N° 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP LMPI – Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam/LMPI. 13 aprilie, 2017, UTM (Ștefan cel Mare, 168, sala 1-205). Disponibil: https://utm.md/blog/2017/04/14/prima-sedinta-a-grupului-de-lucru-al-proiectului-erasmus-lmpi/
 • A fost constituită structura de conducere pe două nivele – Grupul de Proiect Internațional (GPI) și Grupul de Proiect Regional (GPR), responsabilă de cadrul politic, executiv, logistic și metodologic de proiect cu instrumente de diagnosticare, resurse și metodologii.
 • Atelierul de lucru GPI 1 (Lion, Franța) cu participarea reprezentanților partenerilor universitari.
 • Şedința de pregătire a atelierului de lucru GPR 1, organizată și realizată de Coordonatorul local al proiectului (UTM, Chef de file) cu participarea partenerilor din RM.
 • Atelierele de lucru GPR 1 și GPR 2 la care au participat reprezentanți din UE (Grenoble, Franța și Universitatea din Piraeus, Grecia). Disponibil: https://utm.md/blog/2017/06/20/reuniunea-regionala-nr-1-a-partenerilor-proiectului-lmpi/ și https://utm.md/blog/2017/10/28/a-doua-reuniunea-regionala-a-partenerilor-proiectului-lmpi/
 • A fost stabilită și aprobată componența grupului de persoane care au în sarcină elaborarea curriculumului (20 profesori și 6 reprezentanți din industrie), a fost identificată și aprobată lista persoanelor, care a format delegația R. Moldova pentru vizita de studiu în Grecia.
 • În perioada 12.11.17-26.11.17, 8 cadre didactice reprezentanți a UTM: dr.conf.univ. Victor Moraru, l.univ. Rodica Bulai, USM: dr.conf.univ. Ludmila Novac și Tatiana Pașa, USARB: dr.conf.univ M. Petic, dr.conf.univ Eugen Cabac și ASEM: dr.conf.univ. Zagureanu Aurel, dr.conf.univ. Andronachi Victor, au participat la training-ul Securitate informațională, la Piraeus University of Applied Sciences, Atena, Grecia. Disponibil: https://utm.md/blog/2017/11/27/vizita-de-studiu-la-piraeus-university-of-applied-sciences-in-cadrul-lmpi/
 • A fost efectuat sondajul on-line, destinat identificării competențelor, elaborării fișelor de program și a curricumulurilor pentru programele de licență și master. Au fost analizate rezultatele  sondajului, identificate competențele și elaborate fișele specialităților pentru programele de licență și master profesional în domeniul protecției informației.
 • Au fost modificate programele de studii licență (UTM, ASEM, USM, USARB), ținându-se cont de rezultatele sondajului, doleanțe întreprinderilor participante la sondaj, competențele identificate pentru domeniul Securității informaționale.
 • Au avut loc 4 misiuni de consultanță și activități comune ale partenerilor din Italia, Franța și Grecia cu echipele din RM.
 • Atelierul de lucru, organizat de partenerii Uninettuno (Italia) și GIP FIPAG (Franța), a fost verificată documentația financiară și raportările în primul an de activitate pentru participanții în proiect din toate cele 29 instituții. La acest parametru echipa RM a fost declarată campion.
 • Misiune de monitorizare a activităților din partea Oficiului Central Erasmus+ (Bruxelless) și o misiune de audit din partea auditorului intern al proiectului (CESIE, Italia). Rezultatele oficiale ale acestor misiuni vor fi făcute publice până în luna februarie 2018. https://utm.md/blog/2017/12/14/proiectul-lmpi-primele-totaluri/
 • Noiembrie 2017 –  vizită de lucru a profesorului Alessandro Caforio, de la universitatea UNINETUNO, Italia în cadrul căreia a fost prezentată platforma de instruire la distanță a universității MOOC.  https://utm.md/blog/2017/11/11/vizita-expertului-ue-in-domeniul-invatamintului-la-distanta-in-cadrul-proiectului-lmpi/
 • A fost creat spațiul LMPI, pe platforma Moodle pentru programele de studii licență și master în Securitate informațională, http://lmpi.isa.utm.md.
 • Au fost elaborate rapoartele de autoevaluare în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență Securitate informațională (UTM și ASEM) și pentru programele în cadrul cărora există parcursuri specializate orientate spre Securitate informațională (USM și USARB). Toate programele au fost acreditate.
 • Au fost elaborate Programe noi de studii „Securitate informațională” pentru ciclul II – Master (UTM, ASEM), https://utm.md/studii/planuri-master-ciclu-II-2018/scan-fcim/securitate-informationala.pdf. S-au pregătit dosarele pentru partenerii Europeni și pentru Comisia ANACEC, în vederea coordonării și autorizării. Programele au obținut autorizarea.
 • A fost organizată admiterea la Licență și Masterat pentru anul de studii 2018-2019 . La UTM au fost admiși la studii de master Securitate informațională 2018-2019 – 20 de studenți. La USM și USARB au fost deschise specializări noi Securitate informațională în cadrul programelor de master existente.
 • La 18 mai 2018, coordonatorul internațional al proiectului, Jean Noel PACHOUD, a efectuat o vizită de lucru în RM, pentru a se documenta cum evoluează implementarea proiectului în universitățile din Republica Moldova și a participat la un demers managerial, la care au fost prezenți reprezentanți ai UTM, USARB, USM, ASEM și Ministerul Educației al Republicii Moldova, instituții care fac parte din consorțiu din țara noastră, https://utm.md/blog/2018/05/18/proiectul-lmpi-in-actiune/.
 • La 28 mai și 14 iunie 2018, au fost organizate, de către universitatea coordonatoare UNINETUNO din Italia, training-uri online privind instruirea la distanță, pregătirea și înregistrarea cursurilor video, prof. Alessandro Caforio.
 • În iunie, iulie și octombrie 2018, 10 cadre didactice de la UTM (dr.conf.uni. V.Moraru, dr., conf.univ.V.Sudacevschi, l.univ. R.Bulai), USM (dr., conf.univ. Brăgaru Tudor, dr., conf.univ. Ludmila Novac), USARB (conf.univ, dr. C.Negară, conf.univ., dr.Eugen Cabac, Gorea Adela) și ASEM (Delimarschi Boris) au participat la training-ul de instruire Perfecțonarea cadrelor didactice ca titulari de curs în spațiul cibernetic, la universitatea UNINETUNO, Roma, Italia. Obiectivele instruirii fiind să se cunoască metodele de predare, învățare și evaluare specifică instruirii on-line, metodele de administrare a platformelor de învățământ la distanță, modul de a crea și utiliza resursele media educaționale. Au fost create și înregistrate peste 25 de lecții video. https://utm.md/blog/2018/10/30/mobilitati-ale-cadrelor-didactice-ale-utm-la-universitatea-uninetuno-in-cadrul-proiectului-lmpi/
 • În perioada 8-12 octombrie 2018, dna Ruta GRIGALIUNAITE, colaborator al Centrului de Studii și Inițiative Europene (CESIE) s-a aflat într-o misiune de audit intern al proiectului LMPI în RM, https://utm.md/blog/2018/10/10/cesie-evalueaza-implementarea-proiectului-lmpi/.
 • UTM, împreună cu Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (fostul CTS),
  membri ai Proiectului LMPI, a fost printre organizatorii evenimentului Moldova Cyber Week
  2018. https://utm.md/blog/2018/10/29/moldova-cyber-week-2018-si-a-deschis-lucrarile-la-tekwill/
 • În perioada 5-9 noiembrie 2018, în cadrul proiectului a avut loc reuniunea Grupului de producere regional (GPR 5), cu scopul identificării situației la zi și stabilirii acțiunilor preconizate pentru a asigura succesul final al proiectului. Agenda evenimentului a inclus monitorizarea nr. 2, realizată de Biroul Erasmus+ Moldova și misiunea de consultanță a Coordonatorului tehnic, metodic și pedagogic al proiectului, prof. Jean-Noel Pachoud, https://utm.md/blog/2018/11/06/lmpi-gpr-5-misiunea-2-de-monitorizare/.
 • 26-28 noiembrie 2018, prof. Francesco Fedele de la universitatea Uninettuno, Italia, a făcut o vizită instituțiilor superioare de învățământ partenere în proiect: UTM, USM, ASEM și USARB, desfășurând un seminar privind gestionarea platformei de instruire la distanță și a instrumentelor de predare, https://utm.md/blog/2018/11/29/vizita-expertului-ue-in-domeniul-asigurarii-tehnice-a-invatamintului-la-distanta/
 • Fiecare universitate a creat spațiul LMPI, pe platforma Moodle pentru programele de studii licență și master în Securitate informațională, http://lmpi.isa.utm.md.
 • În perioada 3-7 decembrie 2018 în orașul Ho Chi Minh, Vietnam, și-a desfășurat lucrările Reuniunea nr. 3 a Grupului Interregional de conducere a Proiectului Erasmus+ LMPI, care a examinat bilanțul activităților derulate conform planului în anul 2 de implementare a Proiectului. Conform evaluării indicatorilor de progres, experții internaționali unanim au recunoscut că echipa UNM a obținut cele mai bune rezultate. La întrunire Universitatea Tehnică a Moldovei a fost reprezentată de prorectorul pentru studii Serghei ANDRONIC și coordonatorul național al proiectului Victor BEȘLIU, https://utm.md/blog/2018/12/07/utm-va-elibera-diplome-duble-cu-universitatea-west-attica/?fbclid=IwAR0vT5ICJD_CM_KyrnHjYlvKlnmx69B_77QAP6r3G10IOr6MgRzQ3RvxD-w
 • Colaborarea cu STISC, partener în cadrul proiectului, în domeniul securității cibernetice,  https://utm.md/blog/2019/02/20/utm-si-stisc-intru-sporirea-culturii-informationale/
 • Pe 26 martie 2019 a fost efectuată monitorizarea proiectului LMPI de către reprezentanții Oficiului Naţional Erasmus+ în Moldova, https://utm.md/blog/2019/03/28/vizita-de-monitorizare-a-proiectului-lmpi/
 • În data 19 aprilie 2019 la Facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică a fost lansat Polul de excelentă în domeniul Securității Cibernetice, https://utm.md/blog/2019/04/23/utm-a-dezvoltat-un-pol-de-excelenta-in-securitatea-cibernetica/
 • În perioada 14-16 mai 2019, dr. Raimondo Sepe, șef al departamentului TI a universității Uninettuno, Italia, coordonator UE al proiectului a fost într-o vizită de monitorizare a activităților în cadrul proiectului, realizate de către universitățile partenere din R. Moldova, https://utm.md/blog/2019/05/14/vizita-de-monitorizare-a-implementarii-proiectului-erasmus-lmpi/
 • A fost organizată admiterea la Licență și Masterat pentru anul de studii 2019-2020 . La UTM au fost admiși la studii de masterat Securitate informațională 2019-2020 – 20 de studenți.
 • Septembrie 2019, curs de instruire în Securitatea Informațională pentru profesorii de la treapta preuniversitară. Cursul e format din 4 module: „Introducere în securitatea cibernetică” ,„Auditul securității informaționale”, „Metode criptografice în protecția informației” și „Managementul securității informaționale”. Fiecare modul include 30 de ore: 16 ore de contact direct și 14 ore de autoinstruire, cu acordarea unui punct de credit (1 ECTS). Numărul de profesori instruiți – 50 persoane. https://utm.md/blog/2019/09/07/profesori-din-scoli-licee-si-colegii-instruiti-la-utm-in-securitatea-cibernetica/
 • Septembrie 2019, Seminarul de instruire „Aspecte de management și audit a securității informației”, trainer Valeriu Cernei,  consultant și auditor certificat în domeniul securității informaționale, BSD Management, public țintă: cadre didactice ale UTM. https://utm.md/blog/2019/09/06/activitati-in-cadrul-proiectului-lmpi/
 • 9-13 septembrie 2019, 5 profesori de la Universitatea West Attica, Grecia:  Patrikakis Dimitrios Kogias, Panos Yannakopoulos, Konstantinos Mavrommatis și Georgios Tselikis au făcut o vizită la Universitățile partenere din proiect: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea de Stat „ Alecu Russo” din Bălți. În cadrul vizitei au fost predate următoarele  subiectele: IoT Security, Blockchain Technologies, Cyber Security Terms, Protocols and Standards, Information Security, Network Security. Pe 12-13 septembrie cursurile de Information Security și Network Security au fost livrate la UTM și au fost co-animate de către Konstantinos Mavrommatis și Georgios Tselikis împreună cu profesori din universitățile-partenere din Moldova. https://utm.md/blog/2019/09/09/curs-in-securitatea-informatiei-in-cadrul-proiectului-lmpi/